Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên… *

Đọc tiếp »